Globalincentive.pl
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz UE L 119/1 z 4.5.2016r.) zwanym dalej RODO informujemy, że firma Globalincentive.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 112A. Chcemy być z Tobą w kontakcie, dzielić się naszą wiedzą i inspirować pomysłami. Pragniemy Państwa poinformować, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: firma Globalincentive.pl – Globalincenitve.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej 112a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000353478. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piątkowska 112A, 60-649 Poznań lub email: kontakt@globalincentive.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piątkowska 112A, 60-649 Poznań lub email: kontakt@globalincentive.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Firma przetwarza dane osobowe ułatwiające przeprowadzenie własnych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła realizować swoje cele.
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania informacji. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są niezbędne do informowania o przetargach, ofertach pracy, działaniach marketingowych księgowych, weryfikacji spełnienia warunków Regulaminu i przepisów prawa, umożliwiania kontaktu Administratora Serwisu z Użytkownikiem oraz między Użytkownikami,
 6. Dane Użytkowników ujawniane są innym Użytkownikom wyłącznie za zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą poprzez formułę rejestracji na serwerze.
 7. Użytkownicy mają prawo do uzupełnienia i poprawienia danych osobowych
 8. Firma Globalincentive.pl przetwarza następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, NIP, telefon, adres e-mail, oraz dodatkowo dane podane przy składaniu CV (miejsce zamieszkania, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, datę urodzenia, oraz inne niezbędne do realizacji celu firmy.) Dane w postaci adresów IP, czasu logowania, informacji o wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce, itp. są wykorzystywane w celach technicznych, w szczególności związanych z administracją serwera.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@globalincentive.pl.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Klikając w przycisk „Dodaj swoje CV”, lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do firmy Globalincentive.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 112 A (Pracodawca/Administrator) zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora  Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 12. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Globalincentive.pl. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 112 A danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”. 
 13. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę.
 14. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
 15. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
 16. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 17. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w Twoim ogłoszeniu CV przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest Twoja rekrutacja lub do odwołania.
 18. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kontakt@globalincentive.pl
 19. Użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim informacji otrzymanych od Globalincentive.pl w związku z funkcjonowaniem Serwisu a dotyczących innych Użytkowników, chyba że uzyskają uprzednią pisemną zgodę Użytkownika którego dane dotyczą.
 20. Informacje, o których mowa w ust. powyżej mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko w związku z Zapytaniem ofertowym w ramach Serwisu oraz w związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy będącej konsekwencją Zapytania ofertowego.