Globalincentive.pl
Polityka prywatności, z dn. 14.05.2018 ( zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”.
§1
 1. Globalincentive.pl chroni dane osobowe oraz prawa osób fizycznych przekazane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności zapewniając techniczne i organizacyjne środki umożliwiające należytą ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami,
 2. Globalincentive.pl zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 3. Dane w postaci adresów IP, czasu logowania, informacji o wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce, itp. są wykorzystywane w celach technicznych, w szczególności związanych z administracją serwera.
 4. Globalincentive.pl może udostępnić dane podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 5. Globalincentive.pl przetwarza dane osobowe za zgodą Użytkowników bądź osób ich prawa reprezentujących. Udzielona zgoda jest dobrowolna, lecz w przypadku danych określonych w Tytule II niezbędna do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Globalincentive.pl
 6. Dane Użytkowników wykorzystywanie są w celach:
  • księgowych,
  • weryfikacji spełnienia warunków Regulaminu i przepisów prawa,
  • umożliwiania kontaktu Administratora Serwisu z Użytkownikiem oraz między Użytkownikami,
 7. Dane Użytkowników ujawniane są innym Użytkownikom wyłącznie za zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
 8. Użytkownicy mają prawo do uzupełnienia i poprawienia danych osobowych.
 9. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 10. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§2
 1. Użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim informacji otrzymanych od Globalincentive.pl w związku z funkcjonowaniem Serwisu a dotyczących innych Użytkowników, chyba że uzyskają uprzednią pisemną zgodę Użytkownika którego dane dotyczą.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 2 mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko w związku z Zapytaniem ofertowym w ramach Serwisu oraz w związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy będącej konsekwencją Zapytania ofertowego.