Globalincentive.pl
Globalincentive.pl – Globalincenitve.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Piątkowskiej 112a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000353478.

Użytkownik (Partner) – podmiot spełniający wymogi Regulaminem przewidziane, który dokonał Rejestracji zgodnie z Regulaminem oraz dla którego zostało założone i jest utrzymywane w Serwisie przynajmniej jedno Konto Użytkownika.

Rejestracja Użytkownika – proces zakładania Konta Użytkownika w ramach Serwisu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

Konto Użytkownika – prowadzony w ramach Serwisu przez Globalincentive.pl dla Użytkownika pod unikalną i przyporządkowaną indywidualnie do Użytkownika nazwą zbiór danych, w którym gromadzone są dane Użytkownika i informacje o podejmowanych przez niego w ramach Serwisu czynnościach. Serwis umożliwia przyporządkowanie więcej niż jednego Konta do jednego Użytkownika.

Zamawiający (Klient) – Użytkownik formułujący Zapytania ofertowe i określający jego parametry w ramach przewidzianych Regulaminem.

Oferent – Użytkownik składający ofertę w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe – stanowiący zaproszenie do negocjacji opis usługi sporządzony przez Zamawiającego i przesyłany za pośrednictwem Serwisu do Użytkowników wedle kryteriów dobranych przez Zamawiającego. Zamawiający może określić ważność Zapytania ofertowego.

Oferta – opis usługi wraz z istotnymi elementami świadczenia stanowiący odpowiedź na Zapytanie ofertowe przesyłany do Zamawiającego przez Oferenta. Oferta w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Ważność Zapytania ofertowego - określony przez Zamawiającego czas aktualności Zapytania ofertowego. Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe w dowolnym momencie, co nie jest jednoznaczne z jego likwidacją.

Likwidacja Zapytania ofertowego – anulowanie Zapytania ofertowego w określonych Regulaminem okolicznościach przez Administratora Serwisu.

Serwis – prowadzony przez Globalincentive.pl serwis on-line, dostępny dla Użytkowników, w ramach którego Użytkownicy mogą w szczególności prezentować swoje usługi, formułować Zapytania ofertowe, składać oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez Serwis. Serwis utrzymywany jest przez Globalincentive.pl w domenie www.globalincentive.pl.

§ 1
Użytkownikiem może być jedynie osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, zgodnie z prawem państwa swej siedziby.

§ 2
 1. Rejestracji Użytkownika może dokonać jedynie osoba fizyczna umocowana do wykonywania w imieniu Użytkownika wszelkich czynności związanych z Rejestracją w Serwisie i zawarciem umowy z Globalincentive.pl.
 2. W toku procesu Rejestracji osoba, o której mowa w ust. 1 wypełnia stosowny formularz rejestracyjny dostępny na stronie Serwisu.
 3. W celu Rejestracji i utworzenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko oraz stanowisko osoby dokonującej rejestracji,
  2. pełna nazwa firmy podmiotu,
  3. numer telefonu kontaktowego,
  4. adres e-mail.
§ 3
 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna
 2. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone Konto Użytkownika, przyporządkowane do wskazanych przez Użytkownika kategorii.
 3. W chwili zaakceptowania Regulaminu zostaje zawarta umowa między Użytkownikiem a Globalincentive.pl o świadczenie usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§ 4
 1. Rezultatem prawidłowo przeprowadzonej Rejestracji jest utworzenie Konta Użytkownika przyporządkowanego do wskazanej w toku rejestracji nazwy (firmy) Użytkownika. Dostęp do Konta Użytkownika jest uzyskiwany na podstawie hasła i adresu e-mail podanego w toku rejestracji.
 2. Dane i informacje zawarte na Koncie Użytkownika są zgodne z danymi i informacjami wskazanymi w formularzu wypełnianym podczas Rejestracji.
 3. Użytkownicy są obowiązani aktualizować dane i informacje niezwłocznie w przypadku ich późniejszych zmian.
 4. Użytkownicy nie mogą usuwać w części lub całości danych i informacji zawartych na Koncie Użytkownika ani posługiwać się w toku czynności podejmowanych w ramach Serwisu niepełnym bądź nieaktualnymi danymi.
 5. Użytkownik może mieć więcej niż jedno Konto Użytkownika. Konto Użytkownika jest niezbywalne.
 6. Zabronione jest:
  1. korzystanie z Konta Użytkownika innych Użytkowników,
  2. udostępnianie swojego Konta Użytkownika innym Użytkownikom.
  3. zamieszczanie treści o charakterze reklamowym bądź ogłoszeniowym, w szczególności zachęcających do poszukiwania kontrahenta, prowadzenia negocjacji i zawierania transakcji poza Serwisem.
§ 5
 1. Użytkownik obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz dobrych obyczajów i słusznych interesów innych Użytkowników.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Globalincentive.pl bądź za pośrednictwem Globalincentive.pl powiadomień o usługach oferowanych w ramach Serwisu, nowościach Serwisu, informacji o funkcjonowaniu Serwisu, promocjach, konkursach, Zapytaniach ofertowych wybranej przez Użytkownika kategorii pojawiających się w Serwisie, itp. (newsletter).
§ 6
 1. Użytkownicy mają prawo do wykupienia usługi zamieszczania w ramach Serwisu reklam w określonej formie graficznej i rozmiarze.
 2. Usługa zamieszczania reklam jest odpłatna zgodnie z tabelą opłat.
 3. Globalincentive.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji treści oraz formy reklamy i usunięcia jej z Serwisu w szczególności w przypadku:
  1. reklamy sprzecznej z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,
  2. reklamy wprowadzającej klienta w błąd i mogącej przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia usługi,
  3. reklamy w formie wypowiedzi, która, zachęcając do nabywania usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji,
  4. gdy treść lub forma reklamy z innych przyczyn narusza Regulamin lub Politykę firmy Globalincentive.pl.
 4. W przypadku usunięcia reklamy z przyczyn wskazanych w ust. 3, uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana.
§ 1
W ramach Serwisu Użytkownicy korzystając ze stosownych funkcji Serwisu są uprawnieni do tworzenie Zapytań ofertowych adresowanych do innych Użytkowników oraz do składania ofert w odpowiedzi na otrzymane za pośrednictwem Serwisu Zapytania ofertowe.

§ 2
 1. Globalincentive.pl umożliwia Użytkownikom w ramach Serwisu wyszukiwanie potencjalnych kontrahentów poprzez udostępnienie Użytkownikom stosownych funkcji Serwisu.
 2. Globalincentive.pl nie jest stroną umów zawieranych w wyniku jakichkolwiek działań Użytkowników podjętych w ramach Serwisu lub poza nim.
§ 3
 1. W celu utworzenia Zapytania ofertowego i określenia jego warunków Zamawiający sporządza jego opis w drodze wypełnienia stosownego formularza.
 2. Zamawiający sporządza Zapytanie ofertowe podając informacje prawdziwe i rzetelne, nie wprowadzające Użytkowników w błąd. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie Zapytania ofertowego.
 3. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego opisu Zapytania ofertowego lub w innym terminie przez niego określonym, zostaje ono rozesłane do Użytkowników wedle wybranej przez Zamawiającego kategorii.
§ 4
Opis Zapytania ofertowego winien zawierać elementy określone stosownym formularzem oraz w zależności od rodzaju usług będących przedmiotem Zapytania ofertowego, przykładowo:
 1. miejsce pobytu lub trasę w przypadku imprezy turystycznej,
 2. rodzaj, klasę kategorię lub charakterystykę środka transportu,
 3. położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, wedle przepisów kraju pobytu,
 4. ilość i rodzaj posiłków,
 5. program imprezy turystycznej.
§ 5
 1. Użytkownik może tworzyć nieograniczoną liczbę Zapytań ofertowych
 2. Użytkownik może składać Oferty w odpowiedzi na Zapytania ofertowe bez ograniczeń.
 3. Zamawiający może w dowolnym momencie zakończyć Zapytanie ofertowe, o czym są informowani wszyscy Użytkownicy.
§ 6
 1. W celu uzyskania możliwości składania Zapytań ofertowych lub składania Ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podania numeru identyfikacji podatkowej w przypadku podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bądź jego odpowiednika umożliwiającego identyfikację podmiotu na potrzeby księgowe zgodnie z prawem właściwym ze względu na siedzibę podmiotu,
  2. podania pełnego adresu siedziby podmiotu,
  3. wpłaty kwoty określonej zgodnie z tabelą opłat, z zastrzeżeniem lit d),
 2. Użytkownik z chwilą zaksięgowania przez Globalincenitve.pl dokonanej wpłaty kwoty zgodnie z tabelą opłat oraz zatwierdzenia danych zamieszczonych w stosownym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Serwisu uzyskuje dostęp do:
  1. danych Zamawiających oraz Oferentów,
  2. szczegółów Zapytań ofertowych,
  3. możliwości składanie Ofert, o ile Zapytania ofertowe przewiduje tę formę składania Ofert,
  4. możliwości tworzenia Zapytań ofertowych.
 3. Złożenie Oferty następuje w drodze wypełnienia stosownego formularza i potwierdzenia danych zawartych w formularzu. Prawidłowo sporządzona i potwierdzona Oferta zostaje przesłana do Zamawiającego.
 4. W przypadku zapytań publicznych, które publikowane są informacyjnie na serwisie Globalincentive.pl, złożenie Oferty odbywa się na warunkach i zasadach określonych przez Organizatora przetargu/postępowania, w miejscu i formie określonym przez niego w dokumentacji załączonej do zapytania.
§ 7

Zamawiający może wskazać zwycięską Ofertę. O wyniku informowani są wszyscy Oferenci.

§ 1
 1. Globalincenitive.pl świadczy usługi w ramach Serwisu za odpłatnością.
 2. Wynagrodzenie Globalincentive.pl stanowią opłaty.
 3. Wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania wynika z tabeli opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W ramach Serwisu udostępniane są moduły reklamowe opisane w załączniku nr 2
 5. Moduły reklamowe zakupione w ramach abonamentów PREMIUM oraz GOLD publikowane są w ramach Serwisu na okresy określone w załączniku nr 3
 6. Globalincentive.pl wystawia faktury VAT zgodnie z danymi Użytkowników znajdującymi się na Kontach Użytkowników.
 7. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej.
 8. Po upływie okresu na jaki został opłacony abonament określonego rodzaju, ulega on automatycznemu przedłużeniu na kolejne 6 miesięcy na warunkach przewidzianych dla abonamentu typu Standard w cenie równej połowie wartości tego abonamentu. Użytkownik może zrezygnować z automatycznego przedłużenia abonamentu, wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie drogą elektroniczną na adres: kontakt@globalincentive.pl. Użytkownik drogą elektroniczną otrzyma powiadomienie o kończącym się abonamencie na 30 dni przed upływem okresu na jaki został opłacony abonament. Od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, do ostatniego dnia okresu na jaki został opłacony wygasający abonament, Użytkownik ma prawo do złożenia oświadczenia w przedmiocie rezygnacji z przedłużenia abonamentu.
§ 1
 1. Administratorem Serwisu jest Globalincentive.pl.
 2. Globalincentive.pl nie weryfikuje przedmiotów Zapytań ofertowych oraz ofert
 3. Globalincentive.pl ma prawo weryfikacji danych zawartych na Koncie Użytkownika na każdym etapie obowiązywania umowy i może żądać od Użytkownika dokumentów potwierdzających dane Użytkownika.
 4. Globalincentive.pl ma prawo likwidacji Zapytania ofertowego z jednoczesnym poinformowaniem o tym jego Uczestników.
 5. Globalincenictve.pl ma prawo likwidacji Zapytania ofertowego z Serwisu w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Uczestników w toku czynności związanych z Zapytaniem ofertowym postanowień Regulaminu,
  2. naruszenia przez Uczestników w toku czynności związanych z Zapytaniem ofertowym powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. naruszenia przez Uczestników w toku czynności związanych z Zapytaniem ofertowym dobrych obyczajów,
  4. dopuszczenia się przez Uczestników w toku czynności związanych z Zapytaniem ofertowym, które naruszają bądź mogą naruszać dobre imię Serwisu lub Globalincentive.pl,
  5. dopuszczenia się przez Uczestników w toku czynności związanych z Zapytaniem ofertowym innych niż opisane powyżej działań, które szkodzą lub mogą zaszkodzić Serwisowi lub Globalincentive.pl.
 6. Likwidacja Zapytania ofertowego wywołuje następujące konsekwencje:
  1. bezskuteczność wszelkich podjętych przez Użytkowników czynności w ramach zlikwidowanego Zapytania ofertowego,
  2. brak dostępu do związanych z Zapytaniem ofertowym danych zamieszczonych w Serwisie,
  3. niemożność podjęcia przez Użytkowników jakichkolwiek dalszych czynności w ramach zlikwidowanego Zapytania ofertowego.
 7. Zlikwidowane Zapytanie ofertowe może zostać na skutek decyzji Globalincentive.pl przywrócone. Przywrócenie Zapytania ofertowego wywołuje takie skutki, jak gdyby Likwidacja nie miała miejsca.
 8. Globalincentive.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. zachowania Użytkowników w ramach Serwisu,
  2. niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich umów zawartych w wyniku złożonych Zapytań ofertowych i Ofert.
  3. skutki działań Użytkowników, które naruszają postanowienia Regulaminu,
  4. prawdziwość informacji udzielanych przez Użytkowników Serwisu,
  5. niezawarcie umowy między Użytkownikami,
  6. zdolność Użytkowników do zawarcia bądź realizacji umowy i wypłacalność Użytkowników.
§ 2
 1. Globalincentive.pl ma prawo do zawieszenia Konta lub Kont Użytkownika.
 2. Globalincentive.pl ma prawo zawieszenia Konta lub Kont Użytkownika w następujących przypadkach:
  1. wygaśnięcia lub utraty, z jakichkolwiek przyczyn, uprawnień do wykonywania usług oferowanych w ramach Serwisu,
  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  3. naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. naruszenia przez Użytkownika dobrych obyczajów,
  5. konieczności uzupełnienia bądź ponownej/dodatkowej weryfikacji danych zamieszczonych w Koncie Użytkownika,
  6. zaległości płatniczych Użytkownika względem Globalincentive.pl z zastrzeżeniem postanowień Tyt. IV § 1 ust. 3a,
  7. podejmowania przez Użytkownika działań naruszających lub mogących naruszyć dobre imię Serwisu lub Globalincentive.pl,
  8. podejmowania przez Użytkownika innych niż opisane powyżej działań szkodzących lub mogących zaszkodzić Serwisowi lub Globalincentive.pl.
 3. O zawieszeniu Konta lub Kont Użytkownika Użytkownik jest powiadamiany w drodze oświadczenia złożonego Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail przyporządkowany do Konta Użytkownika.
 4. Oświadczenie o zawieszeniu Konta lub Kont Użytkownika uważa się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się jego treścią.
 5. Z chwilą złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, Konta Użytkownika zostają zawieszone.
 6. Zawieszenie Kont Użytkownika wywołuje następujące skutki:
  1. Zapytania ofertowe związane z zawieszonym Kontem lub Kontami Użytkownika, w których Użytkownik występował w roli Zamawiającego podlegają likwidacji,
  2. Użytkownik będący Zamawiającym lub Oferentem w momencie zawieszenia Konta lub Kont Użytkownika, traci prawo podejmowania jakichkolwiek czynności, a wszelkie podjęte przez niego czynności są bezskuteczne,
  3. Użytkownik nie ma prawa dokonać ponownej Rejestracji w wyniku której zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 7. Zawieszenie Kont Użytkownika pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność odszkodowawczą Użytkownika względem Globalincentive.pl.
§ 3
 1. Globalincentive.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu lub niektórych jego funkcji przez określony czas w celu przeprowadzenia zmian technicznych, wprowadzenia ulepszeń bądź nowych funkcji Serwisu (przerwa techniczna).
 2. Globalincentive.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące skutkiem siły wyższej, działań Użytkowników oraz działań osób trzecich, których nie dało się przewidzieć ani uniknąć.
§ 1
 1. Globalincentive.pl chroni dane osobowe oraz prawa osób fizycznych przekazane i przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności zapewniając techniczne i organizacyjne środki umożliwiające należytą ochronę przetwarzanych danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Globalincentive.pl zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 3. Dane w postaci adresów IP, czasu logowania, informacji o wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarce, itp. są wykorzystywane w celach technicznych, w szczególności związanych z administracją serwera.
 4. Globalincentive.pl może udostępnić dane podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
 5. Globalincentive.pl przetwarza dane osobowe za zgodą Użytkowników bądź osób ich prawa reprezentujących. Udzielona zgoda jest dobrowolna, lecz w przypadku danych określonych w Tytule II niezbędna do zawarcia umowy o świadczenie usług przez Globalincentive.pl
 6. Dane Użytkowników wykorzystywanie są w celach:
  1. księgowych,
  2. weryfikacji spełnienia warunków Regulaminu i przepisów prawa,
  3. umożliwiania kontaktu Administratora Serwisu z Użytkownikiem oraz między Użytkownikami,
 7. Użytkownicy mają prawo do uzupełnienia i poprawienia danych osobowych.
 8. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 9. Istotnym elementem Polityki Prywatności Regulaminu Serwisu jest Rejestr Czynności Przetwarzania.
§ 2
 1. Użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania osobom trzecim informacji otrzymanych od Globalincentive.pl w związku z funkcjonowaniem Serwisu a dotyczących innych Użytkowników, chyba że uzyskają uprzednią pisemną zgodę Użytkownika którego dane dotyczą.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 2 mogą być przez Użytkowników wykorzystywane tylko w związku z Zapytaniem ofertowym w ramach Serwisu oraz w związku z ewentualnym zawarciem i realizacją umowy będącej konsekwencją Zapytania ofertowego.
 3. Użytkownicy mają prawo do uzupełnienia i poprawienia danych osobowych.
 1. W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania przez Globalincentive.pl usług opisanych w niniejszym Regulaminie, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 2. Złożenie reklamacji wymaga formy elektronicznej i następuje w drodze wypełnienia stosownego formularza.
 3. Reklamacja winna być zgłoszona w terminie 14 dni od daty ujawnienia zdarzenia, będącego podstawą reklamacji.
 4. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Globalincentive.pl w terminie 14 dni od dnia jej wpływu. Reklamacje złożone z przekroczeniem terminu określonego w ust. 3 nie są rozpatrywane.
 6. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail przyporządkowany do Konta Użytkownika.
§ 1
 1. Użytkownik może rozwiązać umowę z Globalincetive.pl w każdym czasie w drodze oświadczenia złożonego w formie elektronicznej (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną stosownego formularza zawierającego oświadczenie o rozwiązaniu umowy).
 2. Rozwiązanie następuje z dniem złożenia oświadczenia z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. Od momentu rozwiązania umowy Użytkownik jest uprawniony do korzystania z usług Serwisu jedynie w celu uregulowania należności względem Globalincentive.pl. W pozostałym zakresie Użytkownik traci prawo dostępu do usług Serwisu.
 4. Globalincentive.pl może rozwiązać z Użytkownikiem umowę z ważnych przyczyn, z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Globalincentive.pl jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 6. Rozwiązanie umowy przez Globalincentive.pl następuje w drodze oświadczenia złożonego Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail przyporządkowany do Konta Użytkownika.
 7. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy uważa się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by adresat mógł zapoznać się jego treścią.
 8. W wyniku rozwiązania umowy Globalincentive.pl zamyka Konta Użytkownika.
 9. Użytkownik traci dostęp do zamkniętego Konta Użytkownika, a także niemożliwa jest rejestracja Użytkownika z wykorzystaniem ponownym adresu e-mail przyporządkowanego do zamkniętego Konta Użytkownika.
§ 2
 1. Dla umowy między Użytkownikiem a Globalincentive.pl, której przedmiotem są wszelkie usługi świadczone w ramach korzystania z Serwisu właściwe jest prawo polskie.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między Użytkownikami a Administratorem Serwisu związanych z usługami świadczonymi przez Globalincentive.pl w ramach Serwisu będzie w I instancji Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu lub Sąd Okręgowy w Poznaniu.
§ 3
 1. Globalincentive.pl jest uprawniony do zmian Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin z dnia 18.05.2018